Wat is mediation

Definitie

Alleen in Vlaanderen wordt het woord “bemiddeling” gebruikt, in andere landen spreekt men over “mediation”. Daarom verkiezen we de term “mediation” omdat het begrip universeler is. Mediation is een methode van conflictbehandeling waarbij de betrokken partijen gebruik maken van een neutrale “mediator”, die de dialoog en het wederzijds begrip bevordert en partijen begeleidt bij het vinden van een eigen oplossing. De mediator heeft geen ander mandaat dan het faciliteren van de gesprekken. Hij mag geen druk uitoefenen om een bepaalde uitkomst door te duwen. Hij speelt een neutrale rol, luistert, reageert constructief, toont begrip. Hij vangt de emoties op, zodat er opnieuw naar elkaar kan geluisterd worden. Hij beïnvloedt de sfeer in positieve zin. Hierdoor maken partijen vooruitgang in het vinden van een oplossing of overeenkomst.

Informeel of formeel

Mediation in arbeidsorganisaties kan vrij informeel ingezet worden bij belangentegenstellingen of een conflict.

De mediation kan een formele vorm aannemen wanneer een personeelslid een klacht indient wegens pesten of grensoverschrijdend gedrag door een collega, chef of medewerker. Naargelang de aard en de inzet van het conflict zal de mediation aan procedureregels onderworpen zijn. Wat is de aard van het conflict? Wie zijn de betrokken partijen? Is er machtsafstand tussen beiden? Wat is de mogelijke impact van het conflict voor de organisatie? Is er een strafrechtelijke dimensie? Aan de hand van dergelijke criteria zal iemand kiezen voor een informele bemiddeling dan wel voor een formele procedure. Meestal zal het volgen van de formele klachtenprocedure het conflict verhevigen. Soms is dit niet te vermijden…

Mediation: meer dan een geschilbeslechting…

De kunst om de fundamentele verschillen tussen mensen te aanvaarden
De kunst om stil te staan, om contact te maken met de echte behoeften en vragen van mensen
De kunst om de gelaagdheid van menselijk gedrag te doorzien
De kunst om de dynamiek te begrijpen in de wederzijdse beïnvloeding
De kunst om terug te komen op een ingenomen standpunt
De kunst om emotionele knopen los te maken door luisteren en begrip
De kunst om elkaar tegemoet te komen en sorry te zeggen, omdat je informatie miste
De kunst om loyaal de gemaakte afspraken uit te voeren en om woord te houden
Een gelegenheid om op korte tijd veel bij te leren over samen-werken.

Mediation in een professionele omgeving


Mediation bevordert directe dialoog, eerlijke communicatie en een begripvolle houding tussen medewerkers onderling en tussen leidinggevende en medewerker
Mediation op het werk wordt toegepast in de private en de publieke sector, de social profit en non-for-profit. Het doel is om het aantal conflicten te verminderen, aanvaringen te voorkomen, dialoog en samenwerking te stimuleren. Door Mediation toe te passen, verandert de bedrijfscultuur.

Onze mediators hebben allen de nodige ervaring en de noodzakelijke expertise om bedrijven en organisaties te begeleiden wanneer zij kiezen om conflicten op te lossen met de minste schade.

Er zijn meerdere mogelijkheden om Mediation in te zetten, zie “ons aanbod”.

How does Mediation Work – YouTube